ميهمانداري ناوگان هوايي  

مهمانداری ترمی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

معارف اسلامی 1

2

34

-

34

 

 

زبان خارجی

3

34

34

68

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

-

16

 

 

کمک های اولیه

2

48

16

64

 

 

تاریخ و جغرافیای جهان

3

48

-

48

 

 

اطلاعات عمومی هواپیما

3

48

-

48

 

 

اصول مهمانداری 1

4

64

-

64

 

 

نحوه پذیرایی 1

2

32

-

32

اصول مهمانداري (1)

 

جمع

20

 

 

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

فارسی

3

48

-

48

 

 

کارافرینی

3

32

32

64

 

 

زبان خارجی 2

3

32

32

64

زبان خارجی 1

 

کارگاه نحوه پذیرایی 1

2

-

68

68

نحوه پذیرایی 1

 

اصول ایمنی پرواز

4

48

32

80

 

 

اصول مهمانداری 2

2

-

32

32

اصول مهمانداری 1

 

نحوه پذیرایی 2

3

48

-

48

نحوه پذیرایی 1

 

جمع

20

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

تربیت بدنی 1

1

-

32

32

 

 

اخلاق اسلامی

2

32

-

32

 

 

تاریخ ایران

2

32

-

32

 

 

جغرافیای ایران

2

32

-

32

 

 

زبان خارجی تخصصی

3

32

32

64

زبان خارجی 2

 

اداب معاشرت

2

32

-

32

 

 

روابط انسانی

2

32

-

32

 

 

هواپیمای بدنه باریک بوئینگ 737

2

16

32

48

اصول ایمنی پرواز و نحوه پذیرایی 1

 

کارورزی 1

4

 

204

204

بعد از گذراندن کارگاههای اصول مهمانداری و نحوه پذیرایی

 

جمع

20

 

 

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

 

تربیت بدنی2

1

-

32

32

تربیت بدنی1

 

کارگاه نحوه پذیرایی 2

2

-

64

64

نحوه پذیرایی 2

 

اصول سر مهمانداری

2

32

-

32

اصول مهمانداری 2 نحوه پذیرایی2 و کارورزی 2

 

بوئینگ f-100(بوئینگ 727)

2

16

32

48

بوئینگ 737

 

ايرباس A.600-300

2

16

32

48

بوئینگ 727 و 737 نحوه پذیرایی2

 

بوئینگ 747

3

32

32

64

ايرباس 300-600

 

کارورزی 2

4

-

204

204

کارورزی 1

 

جمع کل

16