آموزش مدیریت و اصول پیمانکاری غذا و نوشیدنی کترینگ سازمان  
محتوای این دوره آموزشی در حال بارگذاری می باشد.